Tworzenie systemu logistycznego

Od koncepcji do realizacji

Na przejściu pomiędzy przyjętą koncepcją logistyczną a realnymi przepływami materiałów muszą być rozpatrzone następujące zagadnienia w skali zarówno strategicznej jak i operacyjnej:[1]

 

Można to przestawić jako tzw. „badania wstępne”, tzn.: [2, str. 134]

  1. Studium strategiczne – badania dostawców i odbiorców w ujęciu geograficznym, jakościowym i ilościowym, badanie rodzaju zaspokajanych potrzeb i związanej z tym jakości usług transportowo-magazynowych, badanie poziomu inwestycji i związanych z tym nakładów i kosztów.
  2. Studium funkcjonalne –określenie sytuacji wynikającej z rozmieszczenia dostawców i odbiorców oraz związanych z tym środków transportu i kosztów, szczegółowa lista materiałów przewidzianych do transportu, rozmieszczenia punktów nadania i odbioru materiałów,
  3. Studium operacyjne – wybór urządzeń i środków transportu oraz ich koordynacji

Co to znaczy „logistyczny” ?

W literaturze dotyczącej logistyki można znaleźć dwie kategorie definicji systemu logistycznego. Wg jednej „logistyczność” systemu upatruje się w zdolności do realizowaniu funkcji zawiązanych z dostarczaniem towarów, czyli np. przekształcania obiektów, przekształcania strumieni, przemieszczania ładunków, itp. Takie ujęcie charakterystyczne dla większości określeń przedstawianych w literaturze przedmiotu. Jednak wg takiego kryterium trudno jest odróżnić system logistyczny od np. produkcyjnego.

 

System logistyczny to podsystem w przedsiębiorstwie, który składa się ze środków pracy,
tj. maszyn i ludzi potrzebnych do przekształcania obiektów,
przy czym każdy system logistyczny zawiera w sobie
charakterystyczny przepływ informacji.


[2]

rolę logistyki należy postrzegać
jako rozwijanie systemów i wspierających procesów koordynujących,
których celem jest
zgodna z założeniami obsługa klienta.


[3]

 

Problem ten nie występuje w drugim z ujęć, w którym wyróżnikiem jest cel działania systemu logistycznego, różniący go przez to od każdego innego systemu. W efekcie tego system logistyczny może obejmować wszelkie podsystemy związane z dostarczaniem towarów, takie jak zaopatrzeniowy, produkcyjny, dystrybucyjny, itp.

Można jedynie uściślić kto ustala założenia, z którymi ma być zgodna obsługa klienta, co jest uzależnione od przyjętej koncepcji logistyki. Jeśli przedmiotem logistyki jest dobro, to z tego wynika, że jedynym uprawnionym do ustalania założeń jest odbiorca dostarczanych dóbr, czyli klient. Dlatego można przyjąć, że:

System logistyczny jest to taki układ elementów,
który jako całość służy do realizacji zadanych funkcji
na warunkach uzgodnionych z odbiorcą dostarczanych dóbr.

 

Realizacja logistyki w postaci systemu logistycznego oznacza podporządkowanie procedur projektowych sposobowi postrzegania dobra przez klienta, któremu logistyk warunkuje dostarczanie dóbr. Na tej zasadzie każdy system może pretendować do bycia „logistycznym”, lecz nie w każdym uda się spełnić to wymagające kryterium.

 

 

Literatura:

1. Ganeshan R., Harrison T.P.: An introduction to Supply Chain Management. url: http://www.invatol.com/IntroSuplChnMgt.html, 2004

2. Fijałkowski J.: Transport wewnętrzny w systemach logistycznych - wybrane zagadnienia,
OW PW, Warszawa 2000

3. Christopher M.: Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw, Polskie Centrum Doradztwa Logistycznego, Warszawa 2000 (ang. 1998)

 

( 15.06.2005 )